Sunday, December 04, 2005

百廢待興

封筆半載,江湖恩怨未了,靜極不敢思動。
爬此部落之格,非為博得客似雲來,
惟盼覓一歇息之所,我手寫我心。

心為文之本,文為心之鏡。
曲學阿世,君子不為。
直言無諱之文,興此百廢之地,
願與有緣人同哭共笑。

No comments: